Månedsarkiv: marts 2013

Er indvandrende arter til skade eller gavn?

 Muenchhaus LOGO

Bedste, højtærede og dybt beundrede Herr Redacteur.

Afvigte sommer dukkede der, fra den nærliggende Kjøbstad, hvorfra man
hævder at kunne haandhæve Jurisdiction over vort uskyldige Landsogn,
to Mandspersoner op ved Gadekæret.

De gav sig til at fiske Guldfisk!

Igjennem Aarene, hvor stigende uansvarlig omgang med surt erhvervede
Penge har manifesteret sig, har adskillige Smaakaarsfolk anskaffet sig
saadanne overflødige Pyntegjenstande, og naar de blev trætte af det
stadigt mere plumrede Vand, lempede de fornuftigvis disse besværlige
Pyntedyr ned i Gadekjæret. (De kan jo ikke fortæres). Deer har de
udgjordt nyttig Føde for Karper, Aborrer og for den gamle snedige
Gjedde, Mester Mikkel, som selv de mest ihærdige med Medestænger, ikke
har haft Held eller Dygtighed til at faa paa Krogen.

Adspurgt om, hvorfor de dog gik paa Guldfiskefiskeri, svarede disse to
communale Personer, at Aarsagen var, at disse Fisk var artsfremmede.

Da vore brave Landsbyboere, som i større tal var stimlet sammen, hørte
dette, opstod en slags Uro, hvorved de to Biologer uheldigvis blev
pressede ud i Gadekjæret, som er 2 à 3 meter dybt. Der var ingenlunde
Tale om Voldsanvendelse, men da de forsamlede hørte Begrundelsen for
Fiskeriet, blev Pladsen simpelthen trang, da Folk knækkede sammen af
Latter og derved fyldte noget mere end i oprejst Stilling.

MuenchBiologer

Faa Dage senere havde vi i Jægerbroderskabet af 1832 vort kvartaarlige
Møde. Efter en lidt uinteressant Gjennemgang af Fredningsperioder (Vi
skyder nu, som det passer os, og naar det passer os paa vor egen Jord) –
kunne eet af vore yngre Medlemmer, Gaardmand Carl Weber-Freischütz, 62
Aar, berette fra et møde han havde bivaanet i Høng og Omegns
Gjensidige Jagtselskab, at man nu burde være opmærksom paa, at en
Række tilkomne Arter frit kunne bortskydes. Idet de ansaas, ikke at
høre naturligt til dansk Fauna, kunne nu Den sorte Svane, Den
amerikanske Skarvand, Maarhunden og yderligere et antal ”Artsfremmede”
Dyr frit jages, med Udryddelse for Øje.

Det naive unge Menneske benyttede Udtrykket ”Invasive” arter. Vi mere
modne Mænd, som for fleres vedkommende fra Ungdommen af, var blevet
gennemtampede i Latinskolen i den nærliggende Kjøbstad, forstod jo
udmærket den fine latinske betegnelse og Mødet truede med at fortabe sig
i Beretninger om Lille Jensen, Gale Ras og hvad disse ondsindede Tampere
nu ellers hed.

MuenchArter

Vort møde var henlagt til Pogeskolen, og medens man fra Kjøkkenet
spændt ventede paa signal til at Spisningen kunne paabegyndes, var der
aabenbart ogsaa blevet lyttet ved Døren.

I hvert Tilfælde tillod den unge Hjælpedegn, Rasmus Bjerg, 48 Aar, sig
at træde ind blandt os bedre Mænd og tiltage sig Ordet. Denne
blegnæppede, skravlede Yngling fremførte med Fistelstemme, at
holdningen til de nævnte tilkomne, var ren Xenofobi og Racisme!  Vi,
i vort velstaaende Sogn skulle være glade ved, at kunne byde de udefra
kommende velkomne og at lade dem fouragere paa vore Marker og i vore
Moser. Inden vi fik Fyren bragt til Tavshed, naaede han endda at
fremføre, at vi i tilgift skulle udlægge Vinterfoder, i haarde Tider !

Ja, har man hørt Magen ?  Om de nævnte Arter er god Kost ved Husbonds
Bord skal vise sig. Men i Folkestuen gaar de vel an. Og den, som ikke
værdsætter Madmoders Kost kan gaa sulten i Seng, efter en god Dragt
Prygl.

MuenchArter02

Ja, Herr Redacteur; de nyeste Galskaber fra den fordærvelsens Pøl som
kaldes Hovedstaden og videre fra den ikke mindre raadne Kjøbstad,
rammer beklageligvis ogsaa os troskyldige Landboere, men med passende
Dumhed (fra vor Side) i Omgangen med disses Repræsentanter og med
daglig sund Sands i hjemlige Anliggender tænker jeg, at vi nok klarer
endnu en Vinter og Vaar.

Med de mest forbindtlige Hilsener og med min vedvarende højagtelse
forbliver jeg

S. von Münchhaus

P.S. Med hensyn til Invasive Arter ser man frem til, at den kjære fugl jeg
under et af min ungdoms Besøg i Scotland, lærte at kjende som “The
Famous Grouse” indfinder sig her i Tersløse.

 

LOUIS B. KNOCKELS BESVARELSE:
Spar ikke på patroner eller hasselkæppeprygl

Allermest ærede hr. von Münchhaus,
folkeoplysningens utrættelige ven og velgører

Jeg må i et og alt bifalde, at forvaltningen af lokal natur varetages af lokale jægere i moden alder. Disse afgør suverænt, hvem der skal have lov at formere sig og spise af landets frugter, og hvem der skal bortskydes eller i det mindste under trussel herom jages ud over sognegrænsen.

På min hjemstavn fører vi nøje kontrol med invasive arter, såvel to- som fir- og seksbenede. Hvad de sidstnævnte angår, har vi haft betydelig gavn og glæde af en stamme albanske væggelus, som en lokal søfarende, overfyrbøder Harding Z. Grüde, Blodhavn, i begyndelsen af 1950’erne hjemførte. De er siden opformeret til en veritabel slagstyrke, der hver sommer sættes ind mod pengeløse sovepose-turister og andre fremmede, der i utilstrækkelig grad bidrager til hjemsognenes næringsliv.

Efter en enkelt nat i selskab med de albanske kæmpelus ser vi disse uønskede gæster bevæge sig i rasende tempo mod sognegrænsen, og de vender sjældent eller aldrig tilbage.

Om vinteren gør overskydende lus nytte som hønsefoder.

Albansk vaeggelus

Jeg slutter i forvisningen om, at De, hr. von Münchhaus, og Deres bevæbnede naboer vil være i stand til at imødegå trusler af enhver art, og at hasselkæppen også i sognets roligere dage og uger vil danse over såvel tilvandrede som hjemmefødte usselrygge.

Med fremdeles højeste agtelse signeret, Deres

Louis

 

Nordvestjyske pragtvehikler ud på sognevejene

Ældre nordvestjyder husker med vemodsblandet stolthed den tid, da de allerfleste af egnens kørende vehikler var bygget af lokale håndværkere. Hvis familien Stürwolt får held med et storstilet udviklingsprojekt, vil dette igen blive tilfældet.

– Vi vil ganske enkelt genskabe de pragtvehikler, som vor oldefader, karetmager Antonius Stürwolt, konstruerede i begyndelsen af 1900-tallet, udtaler familiens nuværende overhoved og tekniske geni, hr. Eberhard Stürwolt.

VehikelZ

Hr. Stürwolts nære bekendte på mødrene side, den entreprenante, dynamiske, uforfærdede Sverker Suhrströmming med de nordiske aner er involveret i projektet. Sverker har i mange år eksperimenteret med gasdrevne vehikler af forskellig type. Herover ses et særligt vellykket eksemplar, som hr. Stürwolts boxcamera har indfanget. (Det var før ulykken.)

– Fotografiet er taget med udløserhastigheden 1/1000, ellers var det næppe lykkedes, siger hr. Stürwolt.

VehikelX

VehikelY

VehikelP

Fabrikationen af de viste og endnu flere klassiske lokale transportmidler vil dels fortrænge de bekostelige importvehikler, dels give beskæftigelse og teknologisk fremgang overalt i hjemsognene. Louis B. Knockel støtter arbejdet med en fondsdonation på 9,50 kr. samt rigelige og velplacerede arbejdslussinger.

SE OGSÅ:

HenvHUSMANDSBANER

 

Birk Lallesens sommerpalæ på tvangssalg

En af Blodhavns mest markante pragtejendomme tvangssælges nu til højestbydende. Det drejer sig om storpamperen Lalle Birk Lallesens sommerpalæ, som kreditorer og skadelidte nordvestjyder vil realisere for at dække de tab, pamperens eksploderende fækalier har påført dyr, mennesker og inventar.

lallepalæ

 

Boligtilsalg02

 

sovesal

 

Hr. Birk Lallesen har benyttet palæet både som feriebolig og til politiske stævner for sine stramt disciplinerede tilhængere. Der er sovepladser til ca. 200 liggende eller over 500 stående gæster. Styrtlatrin med næsten rustfri defækationsstativer på alle etager, komprimeringsanlæg og urinkraftværk i kælderen. Førsteklasses køkkenfaciliteter og ca. 400 kvm rekreativ losseplads i baghaven.

Palæet udbydes gennem liebhavermæglerfirmaet Dansk Aristokratisk Boligformidling. Seriøse bud over 800 kr. afgives senest mandag morgen kl. 06.47 til certificeret stormægler Lambert Skodhorst, tlf. Holstebro 27 Y.

SE OGSÅ:

HenvAngsteksplosion

Uansvarligt fjerkræ henrettet i morges

Fjerkræsituationen i Nørre Usseldrup, Klamhuse og Blodhavn sogne er nu så tilspidset, at en nødretsdomstol under ledelse af dynamitfisker Plusquam Schrunkenfeldt og fhv. buddingkoger Joshua Kraase har indført dødsstraf for uansvarlig adfærd blandt vore fjerprydede hus- og kæledyr.

ulydigtfjerkraestraffet

Et antal kalkuner, der blev fundet skyldige i promiskuøs omgang med tilflyvende gæs, strejfende ænder og en ældre bordelstruds på Klamhuse Vestermark, var de første, der nu til morgen mødte bøddelens stiksav.

Kraase

– Fjerkræ har gennem de seneste årtier opnået ligestilling og en høj grad af personlig og seksuel frihed på Usseldrupegnen, sagde Joshua Kraase i sin afskedstale til de dømte kalkuner. – Men I glemte, at der følger et ansvar med. Den kalkun, der omtåget af seksuel ophidselse udsætter sig selv og andre for moralsk og/eller fysisk smitte, hører til i en suppegryde eller på et grillspyd, ikke som henslængt parringsobjekt på en velourbetrukket bordelmadras.

Prokurator

Kahlluns Storværksted indviet

HalunkLOGO

Den nedlagte penisprotesefabrik, Pælles Propre Penisproteser, blev sidste måned opkøbt af videnskabsbrødrene Kræn og Kyrill Kahllun. Med flid, virkelyst og iver renoverede og omdannede opfinderparret bygningen til et epokegørende storværksted, hvor de i fremtiden vil holde til. Det

Det nye værksted, på Gl. Skrammelvej i Nørre Usseldrup, blev indviet i dag kort før middagstid, hvor en talstærk folkemængde var mødt op for at lykønske de geniale unge herrer.

Kahlluns værkstedsbygning

Klapsalver, gratulerende tilråb og glædeslussinger blev uddelt, da Kræn og Kyrill i fællesskab klippede gummisnoren over og i det samme erklærede Kahlluns Storværksted for åbent.

– Vi vil i fremtiden kunne frembringe større og mere utrolige opfindelser end før, nu hvor vi har fået mere plads at boltre os på, erklærede det stolte opfinderpar ved indvielsen.

Den nye værkstedsbygning indeholder et laboratorium, gigantlager, et kombineret demonstrations- og forsøgslokale samt et fælles kontor med mosgrønt gulvtæppe og en likørautomat. Endvidere rummer værkstedet to nydelige lejligheder på øverste etage, som brødrene fra nu af og mange år frem vil bruge som domicil. Hele værket drives af en, i kælderen placeret, pungrottedreven trædemøllemotor, der giver al den energi, to arbejdsomme opfindere har brug for.

Kræn og Kyrill Kahllun har fra i dag og en uge frem bedt om arbejdsro, da de er ved at lægge sidste hånd på en fantastisk opfindelse, der vil gavne både husmødre og sognebørn.

SE OGSÅ:

Retur til avisens forside

Sexual-akademiske fremskridt i Øster Brækkelse

SokratesLOGO

Foto: Voyor Flabregaz
Tegning: Egon Ladestok

Den hjemvendte hjerneforsker Helena Penitzskaja har netop forsvaret sin doktordisputats om emnet. ”Har den frigjorte seksuelle omgang på de højere læreanstalter betydning for indlæringsevnen hos de studerende”.

Penitzskaja fastslår i disputatsen, at seksuel omgang forbedrer intelligensen for de studerende, der søger ind i forsknings- og universitetsmiljøet, men der er et par men’ér.

Det skal gribes rigtigt an, og struktur og målsætning skal være i orden.

Logo

Helena Schlaskenpa, datter af ventilgummiimportør, grosserer Olfert Schlaskenpa, Skamløse Overdrev, startede sin akademiske karriere på Universitetet i Nitsja Novgorod sammen med sinveninde Elise Klamydia Nielsen, datter af hjernekirurg og pedel i Dårekisten i Øster Brækkelse, Thormod Klamydia Nielsen.

Årsagen til dette valg var den overvældende tilgang til Klamhuse Folkeuniversitetet på sydmolen i Blodhavn. Desværre gik det ikke så godt for Elise, for ikke blot hed hun Klamydia til mellemnavn, men hun havde det også. Den slags går ikke i Rusland, så hun blev bortvist fra universitetet og måtte vende hjem uden at være blevet klogere.

Skiftede navn

For ikke at blive slået i hartkorn med Elise tog Helena et nyt efternavn, der klingede mere russisk, nemlig navnet Penitzskaja.

Penitzskaja startede sin forskning fra første semester, idet hun mente, der ikke var nogen tid at spilde.

Allerede de første resultater vist,e at løssluppen seksuel omgang øgede intelligensen hos denstuderende og gav rigtig gode resultater. Derudover erfarede hun hurtigt, at det skulle foregå struktureret, idet almindelig bunkepul med studiekammeraterne ikke var bevidsthedsudvidende.

Tværtimod!

Penitzskaja

Det skal selvfølgelig foregå på en ordentlig og dannet måde.

Selve parringsakten bør ske på et højt intellektuelt niveau, således det samtidig giver en videnskabelig oplevelse, gerne med et kunstnerisk islæt, der gør det til en æstetisk og fornem oplevelse. Det medfører således nogle udfoldelser, der ligger langt fra missionærstillingen.

Forskellige niveauer

En indføring i den såkaldte ”doggy style” med en lektor i et kosteskab giver en umiddelbar forståelse af uligevægtsfænomener i termodynamik og audiologi. Gennemføres parringsakten med en adjunkt under en kirkelig handlig i Snotrup Sognekirke, får man fuld forståelse for differentialligninger i kvantemekaniske systemer.

Alle undersøgelser viser, at der opnås en tydeligere perception ved at hengive sig til en professor end til en studiekammerat.

Rektor

Der skal ikke så meget til, før man bliver klogere. Er man god til at ryge vandpibe, kan dette give en bedre forståelse af kognitive teorier, og et lille greb på den øverste del af låret på en adjunkt forbedrer ens forståelse af relativitetsteorien, således man øger sine karakterer et point eller to, mens et ordentlig greb i adjunktens skridt midt i frokostpausen kan sikre en meget dybtgående indsigt.

”Kort sagt er konklusionen på min undersøgelse, at lidt tilfældig petting med en lektor gør ens forståelse af komplekse problemstillinger meget lettere, men en fuld penetrering med rektor, gør en helt utroligt begavet”.

Den mandlige hjerne

”Min store interesse har altid været hjernen og specielt den mandlige,” fastslår fr. Penitzskaja. ”I Rusland lærte jeg hurtigt, at mandens hjerne flytter rundt i kroppen, alt efter hvilken situation, personen befinder sig i, og faktisk kan den flytte sig til den nedre del af torsoen på et splitsekund.”

”Dette fænomen har jeg prioriteret, og det er her, jeg har ydet et stort arbejde for hjerneforskningen.”

Intense studier

Etisk konklusion

“Foretages disse undersøgelser etisk korrekt, er der store resultater at hente. Selv har jeg altid anvendt den såkaldte konsekvensetik, der kort fortalt siger: Er det godt for mig selv, så er det etisk korrekt. Dette i modsætning til den tyske filosof Immanuel Kant, der mener, at en god/rigtig handling defineres som en handling, der udelukkende er udført af pligt. Alene anvendelsen af ordet pligt viser, hvor håbløst ude af trit med den moderne verden, denne filosof er.”

”Da jeg først havde klarlagt denne mekanisme, gik det relativt let at blive professor. Nu er det mit håb, at jeg med min undersøgelse viser vejen for mange unge kvinder, således at de ser de strålende muligheder i at blive akademiker”, slutter Helena Penitzskaja smilende, mens hun langsomt bevæger sig hen mod kosteskabet i hjørnet.

Nyt stordigt: FORREST I FLOKKEN

Baldurportræt

Jeg vil minde om, at jeg er Rimfazes rytter,

Som sidder til hest imens jeg lytter,

Og får ord til de kvad som jeg deler gavmildt ud,

Så nogle kan se, det kan skabe et brud,

På hvad flertallet alt for længe har troet på

Alle de der har så svært ved at forstå.

Jeg ved nemlig at flertallets dømmekraft,

Er defekt som et redskab der har mistet – sit skaft.

Det store flertal bliver ved med at fumle,

Og kan ikke se de regler som er falske og skumle.

Det har været sådan fra tidernes morgen,

At det var tyranner som havde sat sig selv – på borgen,

Den borg som de lokkede folk til at bygge,

Med løfter om at her blev de trygge.

Tyranner som førte sig frem med truthorn og brag,

Som kunne overdøve dette lumske bedrag.

Besatte af ideer om deres eget MEREværd,

Har de altid været til stort besvær,

For alle dem de så nemt kunne narre,

Til at holde igen og sparre og sparre,

På egne behov og beskedne vaner,

Og der er kun få iblandt dem som aner,

At de er ofre for bedrevidende og falske påstande,

Fordi tyranner i alle lande

Hyrede vagtfolk som de gav flotte uniformer

Og besked om at fastholde regler og normer.

Det fik vagterne til at svælge i ideer om dyder,

Som de dikterede flertallet – og det betyder

At de pressede folk til at stræbe og stræbe

Og udtænkte ideer om at straffe – og dræbe.

På den vis er flertallet blevet holdt nede,

Af de der ville bestemme og lede,

Flokkene i lige netop den retning

Som gav tyranner og vagterne den bedste forretning.

 

Men

Der fandtes altså også nogle,

Som nægtede at følge den parole.

De gjorde oprør og lavede revolutioner,

Eller bildte sig ind det hjalp med resolutioner.

De blev foragtet og kaldt for rebeller,

Dømt til at leve af luftsteg og vindfrikadeller.

Udråbt til skurke, banditter og kanaljer,

Beskrevet i tarvelige detaljer.

De skilte sig ud, men også i de oprørskes grupper

Er der nogle som både snyder og fupper.

De vidste det gav dem selv flere goder

Når bare de brugte de vante metoder.

Så de sørgede for at blive bemærket og komme til orde

Nøjagtig som de der blev anset – for de store.

De gik forrest i flokken og råbte op,

Thi det er vejen til berømmelsens top.

Og her står man så med to modstridende dele

Af opfattelsen af hvordan der bliver set på det hele.

Og hvem skal man følge,

Når de der vil styre sejler på hver sin bølge.

Det er slet ikke svært at se det slår klik

For flertallet i sådan en rodebutik.

 

Klassisk potensmiddel vender tilbage: Landpøbel i ekstase

Efter mere end 10 års fravær fra markedet er Nordvestjyllands bedst virkende og gennem generationer mest grundigt afprøvede afrodisiakum til mandlige brugere, Pumpernagels Potenspiller, nu omsider igen i produktion efter den originale opskrift, som svine- og hønsefodermester Josias Q. Pumpernagel sammensatte i 1944.

Det længe savnede naturmedicinske produkt præsenteres med denne plakat:

svogerspotensplakat

Efter Josias Pumpernagels alt for tidlige død som 97-årig i 1984 blev fabrikationen videreført af hans lige så sagkyndige og veluddannede søn, overbademester, livredder og diplomsamarit Olfert Æ. Pumpernagel. Han var og er den eneste nulevende nordvestjyde, som kender den nøjagtige sammensætning af krydderurter og komprimerede, forstøvede husdyrfækalier (fortrinsvis fra hungeder i brunst, lyder et ubekræftet rygte), der giver pillerne den enestående og i titusinder af tilfælde bekræftede virkning.

For en halv snes år siden forsvandt Olfert Æ. Pumpernagel under en bjergningsøvelse ved Blodhavn Nordstrand, og såvel hans samlevende kalkuner som alle andre måtte formode, at han var afgået ved en tragisk, men naturlig død i Vesterhavets frådende vande. Stort var presset på hr. Pumpernagels medicinsk sagkyndige broder, fhv. marinesygepasser Polle Z. Pumpernagel, for at videreføre produktionen af de i mange ægteskaber og andre parforhold næsten uundværlige piller. Men Pumpernagel-slægten er jævne og ærlige nordvestjyder.

– Jeg kendte ikke opskriften, og da jeg personligt aldrig har haft behov for medicin til at understøtte mine avlspligter, havde jeg ingen gyldig grund til at eksperimentere med det, udtalte broder Polle.

Forleden blev det så ganske uventet udråbt fra balkonen på Brugsens gavl i Klamhuse, at hr. Olfert Pumpernagel er vendt tilbage til hjemstavnen og øjeblikkeligt har genoptaget produktionen af potenspillerne.

svoger

Bademesteren var under den allerede nævnte øvelse blevet grebet af en understrøm, men flere sømil fra kysten trak udenlandsk talende pirater ham op på dækket af et smudsigt, men hurtigtgående fartøj, hvor han tvangsmæssigt gennem den næste halve snes år måtte gøre tjeneste som fækaliestabler og bagbordskanonér. Under et søslag i Storebælt for nylig lykkedes det ham at springe over bord, og han er nu tilbage som en af egnens erhvervs- og velfærdsmæssige førerskikkelser.

potensraastof

Nyheden om potenspillens genopstandelse fremkaldte en utøjlelig og nærmest ufattelig jubel i landbefolkningen. Hundredevis af brølende proletarer stimlede sammen foran apoteksudsalget på Klamhuse Overdrev, hvor Louis B. Knockel måtte skride ind med spidslussinger og en hurtigt svirpende hasselkæp for at genskabe ro og orden.

– De pumpernagelske piller er et hjælpemiddel i avlsarbejdet, udtalte redaktør Knockel. – Vore kvinder, vore hungeder, -æsler og kalkunhøner vil værdsætte, at pillerne atter bliver tilgængelige. Jeg må imidlertid på det skarpeste advare imod, at de gøres tilgængelige for de turister, der i forvejen kopulerer rigeligt overalt i terrænet. Ligeledes må dette middel som alle andre holdes helt uden for masturbationsidrætten. Ellers risikerer vi at se de samme uhyggelige forfaldstendenser som så tragisk har undergravet landcykelsporten.

potenspoebel

Louis B. Knockel overvågede herefter, at kun ranke, uberygtede, ham personligt bekendte proletarer fik udleveret deres ration på to piller pr. mand. Køb og forbrug af det pumpernagelske medikament vil også i de kommende måneder være under skarpeste kontrol.

Indisk lokomotiv skal bringe turister op ad bakke

Lokomotiv

Nordvestjyske Husmandsbaner K/S har fra et overskudslager i Bombay indkøbt et lokomotiv, som er specielt egnet til fremføring af udflugtsvogne med overvægtige turister op ad bakke samt til den tunge fækaliekørsel mellem Blodhavn og omladningspladsen på Blodhøj.

Den hidtidige pedaldrift på strækningen forventes at ophøre i løbet af næste forår. Pedalarbejdere med over 40 års anciennitet er bortsolgt til en ukrainsk slagterivirksomhed.

De yngre arbejdere og den signalførende frontløber, kendt som Tosse-Lars med kluden, omskoles til andet arbejde i beslægtede brancher. Klamhuse Arbejdsanvisning har afsat 240 kr. til formålet, og Louis B. Knockel støtter med op til 80 daglige lussinger i omskolingsperioden.

Mosearbejdsmand skriver bog om sit brune guld

Bellylogo

Den debutterende forfatter og forhenværende mosearbejdsmand Enok Brödlös, som netop har udgivet “Det lille skur på mosen”, har i diskrethed afsløret detaljer om værket til undertegnede, som omhyggeligt her rapporterer videre i flere afsnit til det højvelbårne dagblad.

Enok Brödlös beretter om tiden i mosen, om brunvare, det gode bordelreptil Brattebøv og det lille skur, som slægten erhvervede i 1895 for summa kr. 7,88

Enok havde lykken med sig, da han en dag på den sædvanlige gåtur i mosen med Brattebøv sank ned i det, som skulle ændre Enoks tilværelse for evigt: Han sad fast i sognets ældste brunvare. Et forhistorisk, fossilt og sirligt brunvarelager (red.: formentligt anlagt i forbindelse med betændt smuglervirksomhed).

festgris

Det var brunvare i en særlig lagret kvalitet med yderligere kendetegn som forbedret brændværdi gennem kernereaktion frembragt vha. elektricitet. I raffineret form kan brunvaren med fordel anvendes i læskedrikke, rød knoldsuppe med knas, knoldbudding og så fremdeles.

(Telegrammet fortsættes)