Månedsarkiv: juni 2013

Stilladsarbejder udlover datter i åben kappestrid

HalunkLOGO

Alle ungkarle i Nordvestjylland får nu en pragtfuld mulighed. Det forholder sig sådan, at en heldig borger kan tage stilladsarbejder Bonno T. Jakobsens underdejlige datter Edua, for nylig kåret som Miss Klamhuse, til ægte.

Edua01

Bonno berettede i dag, at han afholder en kappestrid, hvorved vinderen og datteren vil blive gift på stedet, og forhåbentligt forlade byen derefter. Bonno tåler af gode grunde ikke længere datterens tilstedeværelse og vil derfor give ansvaret for hende videre.

– Min datter er en pestilens, det må være på tide at få hende giftet bort. Ganske vist er hun af udseende yndefuld som en svane eller andet fjerkræ, men hendes personlighed minder mig om et æsel, umedgørlig og helt igennem belastende! gryntede faderen olmt.

Eduabejler01

Et utal af garvede personligheder af begge køn har i de forgangne timer tilmeldt sig den uvante kappestrid. De håber alle i sidste ende at blive den underskønne Edua T. Jakobsens livsledsager, på trods af den belastende personlighed, der uden problemer kan nedslide selv den mest hårdføre og barske mandperson – eller kvinde, for den sags skyld.

Blandt de konkurrencelystne deltagere træffes fækaliejonglør og pungdyrsmassør, Gnu T. Jakobsen, som udover at være publikumsfavoritten også er broder til Edua. At resultatet i givet fald ender med et bryllup blandt søskende, gjorde ikke yderligere indtryk på faderen, idet han beslutsomt brølede:

– Sejrherren tager min datter til ægte, uanset køn, alder, mobilitet, relation eller anden form for bagatelligende spekulationer, og sådan er dét!

Eduafader01

De fire discipliner, som indgår i konkurrencen, er henholdsvis møddingspring, gnaverudhulning, balancegang på tagryggen og en hemmelig prøve, som i sidste øjeblik offentliggøres. Fuldføres disse opgaver uden gnidninger, er datteren Deres.

Reglerne for hver enkelt opgave er gengivet herunder, så De kære læser, kan få et indblik i og forståelse for de planlagte udfordringer. Det skal hermed videregives, at hr. Jakobsen under ingen omstændigheder påtager sig ansvaret for eventuelle kvæstelser og/eller bortgang ved de nævnte discipliner.

Møddingspring: Deltagerne (minimum 20 pers.) indtager alle pullimutter, til sanserne er slørede. Derefter samles alle ved den til formålet anbragt mødding, som man efter tur springer over. Lander man i møddingen, har man tabt. Spillet forsætter til der er 10 deltagere tilbage.

Gnaverudhulning: Kartoffelsække trækkes over hovederne på de tilbageværende deltager, herefter sættes de i blinde til at udhule friske gnaverkadavere på tid. Udhulning forgår med de bare næver, derfor er lange uklippede negle ikke tilladt, da de kan give en betydelig fordel for deltageren. De fem hurtigste og dygtigste personer går videre til næste runde.

Balancegang på gavlen: Den næstsidste disciplin går i alt sin enkelhed ud på, at de fem resterende deltagere efter tur bliver anbragt på tagryggen af huset. Her balancerer man fra den ene ende af taget til den anden ende, og tilbage igen. Mister man herredømmet over sine fødder og vælter ned fra taget undervejs, har man tabt. De to bedste balancegængere går direkte til den endelige prøve.  Skulle det imidlertid vise sig, at ingen falder ned, må alle deltagere indtage et forhåndenværende narkotikum, så risiciene for nedstyrt forhøjes betragteligt. Derefter gentages prøven med forhåbentligt bedre resultater.

Den hemmelige prøve: Bonno T. Jakobsen vil først afsløre finaleopgaven på dagen. Han løfter dog sløret en smule, og fortæller at udfordringen kommer til at indeholde køller, bind for øjnene, en samling glubske rabiesbefængte hunde og to skiver mellemlagret ost.

Eduafader02

Kappestriden afholdes i familiens baghave på Aknestræde 89, kl. 09.45 på fredag. Den spændte tilskuerskare vil, for et beskedent beløb, kunne købe små skåle med suppe, indkogt på friskindfangede krybdyr og mos.  Desuden serveres der hestepilsner til at skylle efter med. Indtægterne vil ubeskåret gå til brudens medgift.

Edua02

Vinderen af kappestriden og en detaljeret beskrivelse af brylluppets forløb vil blive offentliggjort i næste uge. Lad den bedste mand, eller kvinde, vinde!

SE OGSÅ:

HenvHalunkEKSPLOSIONSLUSS

Børn kan nu fremavles i samarbejde mellem tre forældre

Videnskabelig forskningsreportage: Crass Børsting
Dokumentationsfotos: Boezzelmann Medical Research

Biotekniske fremskridt betyder, at nyfødte ikke længere behøver at nøjes med to forældre. Tre individer kan nu slå sig sammen om at avle et fælles barn med en passende sammensætning af egenskaber fra dem alle.

Eugenik01

– En engelsksproget turist efterlod sidste år en avis med en artikel om emnet, og jeg så straks mulighederne, udtaler det lokale avlsarbejdes førstemand gennem det meste af et århundrede, redaktør Louis B. Knockel. – Følgelig satte jeg vor førende veterinære kapacitet, dr. Haburi Bözzelmann i gang med en række eksperimenter, som jeg har understøttet dels som aktiv kopulator, dels ved udlån af forskellige husdyr, hvis egenskaber kunne tænkes at gøre nytte i de nye nordvestjyske blandingsindivider.

Eugenik03

Eugenik04

Eugenik05

– De første resultater er overordentlig lovende, og jeg tør tro, at vi inden for de næste få årtier vil se et stort antal, måske endda et flertal af blandingsindivider i funktion i vore skoler, hjem og virksomheder, udtaler redaktør Knockel.

Målet for dyrlægens og redaktørens næste avlseksperiment er at frembringe en elitemasturbationsidrætsmand med elefantpenis. Værdifuld assistance ydes af Cirkus Benneweis og vvs-installatør Bob Käbe, Blodhavn.

Eugenik05 (2)

SE OGSÅ:

HenvHUNDEFORSKNING

Nye lussingtyper genrejser humør og produktivitet

Kampagnestartreportage: Crass Børsting
Foto: Vulva Padborg m.fl.

En omfattende fornyelse af det folkelige lussingarbejde skal i løbet af i år genrejse den sunde disciplin og arbejdsglæde, som gennem generationer har båret nordvestjysk folkeliv oppe.

En sagkyndig komité under ledelse af redaktør Louis B. Knockel har udviklet en række nye lussingtyper, som vil blive taget i brug i massivt omfang overalt på egnen.

Foto fjernet

Den mest opsigtsvækkende nyskabelse bliver de akustisk berigede ballonlussinger. Disse kræver, at lussanten fylder kindbakkerne ud med oppustede balloner. Ved kraftig og præcis lussering eksploderer disse og forårsager en markant knaldeffekt, som ellers kun kan opnås med sortkrudt eller andet eksplosivt materiale.

Ballonluss01

Store og kostbare lussingmaskiner har gennem flere år bidraget til opretholdelse af disciplin og arbejdsglæde i hjemsognene. Nu suppleres disse centrale anlæg af et lille, manuelt fremdrevet smækværk, udviklet af opfinderen, fhv. letmælkskusk Ruben Breks, Vester Usseldrup. Dette ukomplicerede apparat i lommestørrelse kan levere op til 25 lussinger i minuttet.

– Anvendt korrekt er apparatet helt ufarligt. De enkelte skader, der måtte hospitalsbehandles i forsøgsperioden, kan og skal man se bort fra, udtaler Louis B. Knockel.

Ballonluss03

Den forestående kampagne er approberet af Nordvestjyske Landproletarers Fritidslussingforbund og vil blive koordineret med indsatsen for at genrejse den lokale husdyrmoral med skrappe disciplinære midler.

SE OGSÅ:

HenvHalunkEKSPLOSIONSLUSS

Bevinget unggris fremavlet på nabogård

Muenchhaus LOGO

Saavel som det er almindeligt bekjendt, at særligt Panser, Bæltekjøretøjs- og chemisk Foretagsomhed i en periode nød særligt fremme i vort sydlige Naboland (Udviklingen af Undervandsfartøjer ikke at forglemme) og saavel som alle civiliserede ogsaa vil kjende Frankrigs særlige og aromatiske Producter, vil ethvert oplyst Menneske kunne forbinde forskjellige Lande og Regioner med hver deres specielle Foretagsom- og Opfindsomhed.

Det ser nu ud til, at vi i mit ydmyge og elles beskjedne Hjemsogn, tør melde os i Rækken af opfindsomme Udviklere, paa Linie med andre Regioner og Industrigrene. Det drejer sig her, om det saa bredt omtalte Biochemiske Segment. Vi forventer, gjennem veldokumenterede Articler i de landsdækkende, videnskabelige Tidsskrifter at faa vore Resultater anerkjendte og dermed at kunne blive en værdsat Plet paa Verdenskortet (eller i det mindste paa Danmarkskortet).

En vellykket Krydsning mellem Faar og Gris, med lidt supplerende Drys af Hanefjer, er vort første overbevisende Experimentresultat. Det kan i skrivende Stund tilføjes, at et Exemplar af Innocenti allerede er drægtigt (ved Avlskarl Pontus Spritzfähigs utrættelige og uvurdeerlige Indsats).

Gris02

Yderligere er et banebrydende og græseoverskridende nyt Avlsarbejde indledt og har for saa vidt allerede vist sig gandske vellykket.

Et, i Journalistiken gandske velkjendt Begreb: ”En flyvende gris” (dog aldrig constateret i den Knockelske Presse) er det faktisk lykkedes velmenende, flittige og disciplinerede Personer her i Sognet, at fremavle. Gandske vist er det i en Periode gaaet noget ud over den ellers fast instutionaliserede ugentlige Masturbation ved Sprøjtehusets Gavl, hvilket, af Sognets behjertede Mænd vil blivende passende, beslutsomt og haandfast behandlet.

Flid, Evne og indgaaende Kraft er blevet anvendt paa et Project, der gandske vist, for saa vidt, har vist sig vel gjennemført. Det kunne dog ønskes, at Grisen havde lidt større Vinger, saaledes at den ogsaa var i Stand til, at løfte Bagkroppen med op i de højere Luftlag.

Min belæste Nabo Herr N. Jeremias minder om den Skjæbne der overgik Daidalos og Iskarios, da de søgte det fremmede Luftens Element.

Mere nærværende end klassisk Lærdom forekommer det mig dog, at diskutere den egentlige Nytteværdi af denne flyvende Skabning. Vil den ikke anvende for megen Energie paa sine luftbaarne udflugter og dermed reducere Husbonds naturlige Forventninger til et passende Udbytte af Flæsk, Fedt og gedigent Kjød? Hvor vil den urinere og defækere? Og, vil vi ikke komme i den Situation, at vi maa overdække vore Svinestier med kostbart Traadhegn? For kan vi være sikre paa, at flyvende Grise ved Aftenstide, vender tilbage til deres retmæssige Hjem, Husbond og Fodermester? Mange Problemer og uløste Spørgsmaal rejser sig.

Man kan ikke undlade, som en sidste Tilføjelse, at erindre om den fyenske Digter Berntsen, der allerede for mere end halvfjerds Aar siden skrev en kort Strofe om en Munk, der ramt af en Fugleklat, takkede Herren for, at Køer og Grise ikke kunne flyve!

Gris03

Omend Experimentet er interressant, finder Man dog, at vore nyvundne Erfaringer paa det Biotechnologiske Omraade, maaske har sine naturlige Grændser. Efter moden Overvejelse (som endnu ikke er afsluttet) vil Man gjøre sin Indflydelse gjældende og sørge for at videnskabelige og avlsmæssige  Activiteter cananliseres over i noget mere nyttebringende.

Vær, Herr Redacteur, ikke i Tvivl om, at naar v. Müchhaus har afsluttet sine Overvejelser og truffet den rigtige beslutning, vil Samme med fast (evt. Haard) Haand blive gjennemført. Fremtidige Activiteter vil saaledes blive planlagte og coordinerede under min særlige Opsigt, saaledes at Spild af  Lokkerier og eventuelle Penetreringer (Sidstnævnte vil fremover kun være tilladt og overvaaget af Undertegnede) ikke vil medføre fejlagtige Initiativer og Spild af den Arbejdstid, som Husbond saa gavmildt vederlægger Tyendet.

Jeg behøver vel ikke at nævne, at vi her ikke vil forholde det højt ærede Storsogn vore Landvindinger paa det avls- og artsbiologiske Omraade. Herr Chefredacteur: De kan i enhver Henseende, paa samme Maade, som De selv saa gavmildt delagtiggør os Andre i Deres beundrede Storsogns Landvindinger af mange overraskende Arter, regne med den tilsvarende beredvillig- og Aabenhed herfra.

Jeg forbliver Deres beundrende og lydhøre

Severin v. Münchaus

SE OGSÅ:

HenvKYSTENKLAR

 

Arvestrid bilagt: Kadaver fik 96 lussinger

Avisens jubelnyhed om afslutning af en 30-årig arvestrid i familien Flummox har fremkaldt talrige reaktioner fra vor tusindtallige læserskare. Blandt de mest gribende var et brev fra 89-årige enkefru Pulma Gøbbel, tidligere mangeårig suppekok på Brunmølle Udflugtskro. Hun skriver:

Med sit testamente skabte min fader, masturbationskontrollør Qvalmard Gøbbel (1878-1981), en øjeblikkelig bitter strid i familiekredsen. Det drejede sig om arveretten til et sæt masturbations-måleinstrumenter, som i sin tid var fremstillet på et finmekanisk værksted i Bukarest. De værdifulde instrumenter skulle tilfalde den af arvingerne, som tre år i træk høstede bedste placering ved det årlige udendørs stormasturbationsstævne på Klamhuse Hede.

Ingen af de dengang ca. 30 arveberettigede har imidlertid nogensinde siden deltaget i stævnet tre år i træk. Hvorledes testamentet så skal fortolkes har været genstand for vedvarende bitre stridigheder, udkæmpet såvel i retssalen som med stokkeslag, lussinger og bagholdsbeskydning fra kraftigt fækalieartilleri.

Jeg beder indtrængende om at få denne strid løst på samme salomoniske grundlag, som det kunne gøres i familien Flummox. 

Få timer efter modtagelsen af brevet havde redaktør Louis B. Knockel løst konflikten til alles ubetingede tilfredshed. På Vester Usseldrup kirkegård fik han gravet det gøbbelske familiegravsted op, og Qvalmard Gøbbels efter omstændighederne ganske velbevarede kadaver blev derefter bragt uden for kirkegårdsmuren og bundet til et vejtræ.

Liglussinger

Tusinder af nordvestjyske avislæsere overværede, at retfærdigheden skete fyldes.

– Jeg kender dig, din gamle slambert, og nu skal du få, hvad du længe har fortjent! råbte Louis B. Knockel, mens han sendte den første byge af lussinger mod det mørnede kranium. Ialt 96 præcisionsslag blev det til.

Folket

Familien Gøbbel applauderede i samlet flok afstraffelsen og enedes derefter om, at redaktør Knockel skulle være den fremtidige og endelige ejer af de historiske måleredskaber.

– 1947 var Qvalmard med til at fradømme mig nordvestjyllandsmesterskabet i spadserende marathonmasturbation, udtalte Louis B. Knockel, mens resterne af liget blev skovlet tilbage i graven. – Denne krænkelse har naget mig uafbrudt siden. Nu har såvel arvingerne og offentligheden som jeg selv fået oprejsning. Dette er en stor dag for hjemsognenes retspleje.

SE OGSÅ:

HenvKADAVERNYT

 

Byge af lussinger gør en ende på 30-årig arvekrig

Familiereportage: Crass Børsting
Foto: Flummox Archives m.fl.

Sent i aftes kunne en arvestrid, som gennem 30 år har hærget og plaget familien Flummox, omsider afsluttes. Det lykkelige resultat blev bekendtgjort, efter at redaktør Louis B. Knockel havde smurt de overlevende medlemmer af familien cirka 500 lussinger.

Tabersen02

Uoverensstemmelserne opstod, da enkefru Hilda Flummox-Frederiksen i 1983 døde og efterlod et lager af husdyrfækalier, som dengang blev vurderet til over 40 kroner.

Siden det 20. århundredes begyndelse havde Hilda og hendes ægtemand, Gamal Flummox-Frederiksen (1878-1981) utrætteligt indsamlet fritliggende brunvare overalt i den nordvestjyske natur, fortrinsvis på Klamhuse Hede, men også på andre lokationer, og i de sidste år opbyggede de et imponerende lager af turistfækalier fra Blodhavn Nordstrand.

Tabersen05

Få minutter efter fr. Flummox-Frederiksens død opstod der bitter familiestrid om fortolkningen af testamentets paragraf 1: Arv kan alene tilfalde fuldgyldige, behørigt certificerede slægtninge, der har deres livsvirke i brunvarebranchen.

Ægteparrets ældste søn, hundedressør og dildosnedker Hassan Flummox, mente på dette grundlag at være enearving til de oplagrede brunvareværdier. Hans halvsøster Magda og to plejebørn måtte efter hans mening ligesom deres fætter, den homofile lirekassemand Olbert Flummox-Lupo, Blodhøj, være uden nogen arveret overhovedet.

Tabersen04

– Jeg kunne af ren og skær godhed have givet dem en pose granulerede hundekager, udtalte Hassan Flummox, mens arvesagen i midten af 1990’erne verserede ved byretten i Holstebro. – Men deres plagsomhed og sure miner fik mig til at lade være.

Louis B. Knockel hørte ved et tilfælde om sagen, da han forleden aften var på inspektionsbesøg i den genåbnede fækaliesilo på Blodhøj. Han indkaldte uden tøven samtlige overlevende medlemmer af Flummox-familien til en parade ved Brugsens gavl i Klamhuse og tildelte dem her adskillige hundrede rask smældende lussinger.

– Jeres historiske brunvare er indtørret, al aroma afdampet, og samlet kan lageret i bedste fald indbringe otte-ti kroner på vore dages markedsplads. Jeg vil ikke høre mere om denne sag nogensinde. Brunvaren hugges op og fordeles i ligeligt afvejede portioner. Tre-fire af de særligt vellykkede fæconfækalier, herunder pragteksemplaret “Fregatten Jylland” fra Gamals og Hildas tid vil blive indlemmet i min private samling.

Tabersen

De tilstedeværende medlemmer af Flummox-familien tog med strålende øje og blussende kinder imod denne afgørelse. Den homofile lirekassemand, der for længst er udvist til Holstebro, vil få sit tørlager af arvefækalier overbragt pr. ladcykel.

SE OGSÅ:

HenvLIGLUSSINGER

Borgervæbningen opruster: Toptrænet myggesværm mod anmassende turister

HalunkLOGO

Myggedisciplinen har nået en revolutionerende fase. Det er nu blevet muligt at anvende de små blodsugere til bekæmpelse af turister, hvis ophold har varet alt for længe.

Dyrevennen og borgervæbningsofficeren Clæppert Hale har personligt trænet og disciplineret de i alt 1000 myg, der er blevet stillet til rådighed.

Turistmyg01

Insekthæren er opøvet i udelukkende at angribe turister. Myggene flyver målrettede rundt i terrænet efter bytte. Møder de almene borgere, styrer de udenom, men ser de en turist, går de straks i offensiven.

Inden de turistfjendske myg slippes ud i det fri, tirres de og fodres ikke flere timer før aktionen. På denne måde bliver kræene mere blodtørstige og ubehagelige.

Turistmyg02

– Visse turister tror, deres ferieophold i sognet er for sjov, men dette er alvor, udtaler hr. Hale bistert og fortsætte:, – Til en orientering tages det nye våben kun i brug i nødsituationer, hvor de mekaniske hjælpemidler eller de mange frivillige selvtægtsmænd skulle svigte. De bevingede stikkere fungerer som Plan B.

Turistmyg03

I morges ved daggry afprøvede borgervæbningen myggehæren på nogle svenske campister, der havde slået sig ned på Klamhuse Hede. Efter angrebet var turisterne chokerede, opsvulmede og på vej hjem i en ruf.

SE OGSÅ:

HenvHalunkRUSTNING

Billeddokumentation: Vidunderligt nordvestjysk dyreliv

Vor seneste storreportage om hundeforskningens fantastiske fremskridt er blevet hilst med jubel og mere end det: Et forbløffende antal nyere dokumentarfotos er tilgået redaktionen for at bevidne, at nordvestjysk dyreliv er en syntese af fryd, skønhed og harmoni.

– Jeg vil for en meget sjælden gangs skyld undlade at kommentere, lyder det fra Louis B. Knockel, mens han visker en tåre af øjenkrogen, – og lade denne righoldige billedskat tale for sig selv.

hund04

hund01

kathybrid01

kathybrid02

kathybrid03

hundx02

passager

hundx01

Når den uundgåelige afskedstime slår, viser det sig for alvor, hvor nært vi er knyttet til vore husdyr. Intet spares for at sætte dem et sidste dyrebart minde. To uimodsigelige eksempler:

WilburKnockel

Taeppe

SE FORUDGÅENDE HUSDYRVÆRDIARTIKEL:

HenvHUNDEFORSKNING

 

Hundeforskningen gør mirakuløse fremskridt

Hunde og mennesker kan bytte identitet. Mekaniske
hunde og hybridracer vil erobre markedet.

Videnskabelig storreportage: Crass Børsting
Foto: Yallah Yerngumme m.fl.

Omgangen med hunde har gennem århundreder været en væsentlig del af hverdagslivet i vore nordvestjyske hjemsogne. Oplæringen af de firbenede til forskellige erhvervsformål er ved siden af rekreative sysler i hjemmene hovedindsatsområderne. Den erotiske side af samlivet med hunde kalder på vore digteres og sangeres smukkeste udtryk, men alt dette overtrumfes nu af moderne videnskabs mirakler.

Blandt de opsigtsvækkende resultater er, at hunde og mennesker i kortere eller længere tid kan bytte identitet.

hund02

– Det er lærerigt, og det vil styrke den disciplinære indsats i månederne og årene, der kommer, udtaler hundesagens førstemand, redaktør Louis B. Knockel, der sammen med andre fremskridtsvillige nordvestjyder har lagt krop og sjæl til de avancerede eksperimenter.

I et enkelt tilfælde lykkedes det at få flyttet offeret for en vehikelulykke fra den knuste og døende krop over i mandens i hast tilkaldte hund, som han nu lever videre i. Skal man tro venner og familie, er der stort set ingen forskel på hans adfærd før og efter transformationen.

hund03

Det eksperimentelle arbejde foregår under ledelse af egnens geniale unge opfinder Nathan Mandrik, der sideløbende har udviklet flere prototyper af mekaniske hunde samt nogle hybridracer, som han er i gang med at afsætte såvel på hjemmemarkedet som ude i verden.

hund07

– Det er smukke og stabile dyr af den slags, husstande og virksomheder har brug for i fremtiden, udtaler Louis B. Knockel. – De spiser forbløffende lidt, men til gengæld – og det er det eneste alvorlige minus, jeg kan komme i tanker om – frembringer de heller ikke megen brunvare.

hund05

Nathan Mandrik stiller i udsigt, at han efter afslutning af de igangværende hundeforsøg vil kaste sig over fjerkræbranchen, som i den grad trænger til styrkelse og genopretning.

Efter de seneste præstationer er hr. Mandrik udnævnt til adjungeret professor i mekanisk konstruktion, genetik, dyreadfærd og slubbertologi på Folkeuniversitetet i Klamhuse.

hund08and

SE OGSÅ:

HenvMEKANISKELEFANT

 

Baldurs 12. kvad: EN UENDELIG TOMHED

Det jeg nu til dags hører om natten er blevet så kryptisk.

Som kom det fra de storke der i fortiden knebrede løs – på egyptisk.

Det passer skidt til os Aser som holder til her – højt imod nord,

Når der bruges så mange tekniske og misvisende ord.

Vi Aser har vænnet os til at lytte til og stole på ravne,

Og har aldrig haft en pels som vi havde grund til at savne.

Ravnene sagde det højt som storkene kun kunne hviske,

Fordi de havde frøer i næbbet og var i gang med at fiske.

Og imens de spankulerede rundt i mudder,

Blev det de fortalte ofte til sludder,

  Som fik de skallede aber til at – svælge i overdrivelser,

Det ses tydeligt i deres egne beskrivelser,

Af dem de lefler for og som bliver gjort populære,

Selvom deres snak kun går ud på at ville belære

Flertallet om hvad det er der er vigtigt,

På trods af det hverken er gavnligt eller rigtigt.

At disse udvalgte og fremhævede personer

Er bestemt til at sidde højt oppe på samfundenes troner.

Alt det der kaldes for deres kvaliteter og fromhed,

Er konstrueret af falske forsikringer og en uendelig tomhed.

De påstår også at deres videnskab og teknik er til gavn

Men det ændre ikke på det bestandige savn,

Som har præget de skallede aber i ulykkelige retninger

Fyldt med begær og lyssky forretninger.

Baldurportræt

De udvalgte har alt for travlt med at blæse i store balloner

Og gør for meget ud af at de skal være i forudbestemte faconer.

Det de bygger er luftkasteller,

Opblæste idealer som overvælder.

Det hele går ud på at imponere – de mange

De der er så nemme at bondefange.

Fordi de overser at disse oppustede ideer er fyldt med tom luft

Der mildest talt har en stram og ubehageligt duft,

Som både er harsk og river i næsen,

Så  flertallets øjne løber i vand og det fordrejer fadæsen.

Den der gjorde dem til en klynkende, lydig flok

Låst fast bag en urokkelig klippeblok,

En mastodont af forbud, regler og påtvungne byrder,

Som overvåges og styres af nidkære hyrder,

Der påstår at flertallet har mulighed for selv at vælge,

Men det valg er begrænset til enten at købe eller at sælge.

Det er som så meget andet en følge af menneskernes abe-sind,

Og det storhedsvanvid som gik over gevind.

 Al det gøgl som stadig foregår,

Har strakt sig tilbage over utallige år,

Helt tilbage til menneskehedens begyndelse,

Har de været ofrer for denne sære forkyndelse,

Som gør en tilfældig del af en afpelset abe – flok,

Til en sammenspist elite der ikke kan få nok,

Fordi det de har kaldt for et fastlagt evangelium

Udartede sig til det rene delirium!

SE OGSÅ:

HenvBaldursottende