Månedsarkiv: april 2015

Næsten alt kan nu forvandles til fuldlødig brunmasse

Højteknologisk jubelreportage: Crass Børsting
Foto: Abu Skamhuus m.fl.

Ikke siden den maskinelle fuldfigurafprygling blev præsenteret, har Nordvestjylland set et teknologisk storfremskridt som det, vi i dag kan bekendtgøre:

Brunvareproces01

Næsten enhver fysisk genstand, naturlig som forarbejdet, organisk som mineralsk, kan nu ved hjælp af en patenteret højtryksproces og med nogle få additiver omdannes til fuldlødig brunmasse. Selve den råvare, der holder Nordvestjylland kørende, vil derfor være til stede i praktisk taget ubegrænsede mængder i al fremtid.

Brunvareproces02

Udtjente madrasser, roetoppe, muslingeskaller og sågar et sammenrustet lager af mekanisk legetøj fra mellemkrigstiden blev ved præsentationen i går forvandlet til råfækaliemasse med fuldstændig naturtro lugt og konsistens.

Brunvareproces03

Brunvareproces04

SE OGSÅ:

HenvLUSSINGMASKINE

Dødsfald: Sjúrður Fjertsmølle

FjertsmLOGO

Det er med stor sorg, jeg må meddele, at min grandfætter Sjúrður Fjertsmølle ikke er mere.

En grindehval ved navn Aðalgunn selvdetonerede under en afslappet hyggestund på det ellers meget respektable forlystelsesetablissement i Trongisvágur, hvor Sjúrður hver fredag blev vasket og spenderede både sin tid og sine penge – og sang maggiduddier med sin malmfulde røst. Rygter vil vide, at Sjúrður havde haft Aðalgunn med i en syvtimers kædedans, og at al den rumlen blev for meget for hendes mave.

Dødsfald Sjurdur

Hans bortgang vil blive husket. Der sidder stadig vinduesglasblandede rester af ham på klippevæggen i vest-Trongisvágur, og denne moderne helleristning overvejes fredet og flyttet til Thorshavn nationalmuseum. En flottere begravelse kan man vel ikke ønske sig.

Hans malmfulde røst er dybt savnet på egnen. Især ved tæt tåge var han nyttig, men også ved indkald af får eller grind var han uovertruffen.

Det glæder mig i disse svære dage usigeligt at vide, at Sjúrður Fjertsmølles gener er bevaret på Nr. Usseldrupegnen.

SE OGSÅ:

HenvKONGESLÆGT

Storhotellets nye faldstamme klar til montering

JørnTidevandLOGO

Blodhavn Storhotels nye faldstamme er ankommet til byen og hilses med jubel. Faldstammen er en gave fra kong Hilbert, der på den måde ønsker at vise sin taknemlighed over, at han ved en tidligere lejlighed genfandt sit royale gebis. 

Faldstamme

Faldstammen, som er fremstillet i ægte Krupp-stål og opdelt i 6 sektioner, står i øjeblikket på torvet foran Blodhavn Storhotel og vil fra i morgen tidlig kl. 06.14 prc. blive installeret af folk fra Klamhuse Maskinsnedkeri, assisteret af frivillige fra Borgervæbningen.

Det var de samme borgervæbnere, der for nylig under dramatiske omstændigheder demonterede faldstammen på Kæltringsø Hotel og bragte den med sig hjem til Blodhavn.

Der vil på lørdag kl. 19.03 prc. være en kort indvielsesceremoni med taler af kong Hilbert, redactør Knockel, fækaliebaron Hvidtjørn samt Aage Hvistelpurk. Herefter vil kong Hilbert som den første anvende faldstammen til dens egentlige formål. Hele seancen vil blive transmitteret live i den bedste sendetid.

SE OGSÅ:

HenvTidevandFALDSTAMME

Hele landsdelen vil stå sammen om hr. von M’s brunvarerettigheder

Muenchhaus LOGO

Bedste, velvilige Herr Redacteur Knockel.
Nu er min Grændse overtraadt!

Fra en mig, hidindtil ubekjent Myndighed, har man henvendt sig, og anmodet om min Medvirken i et en Undersøgelse af min daglige Gjøren og Laden. Med Tanken paa det berømmelige og beundringsværdige nordvestjydske Storsogns Traditioner, er dette maaske ikke særligt krænkende, ja, maaske endda passende. Men Sagen er den, at man fra Myndighedens side har anmodet mig om, at afgive en prøve paa det, som jo er vor allerstørste og umistelige Skat. Nemlig de Fækalier som vi, velfordøjede og godt bearbejdede, afgiver.

Det fremstilles, at i Kraft af min Alder, er jeg i Farezonen, naar det gjælder Forekomst af al mulig Daarligdom. Lad mig sige det, klart og uforsagt: Hvad der kommer ud af min Bagdeel, er mit, og skal ikke anvendes til andet, end til at gjøde min egen Jord. (Ved et heldigt Tilkjøb har mine Sønner og jeg udvidet vort Tilliggende med 60 Td.Hk.).

Trommeparade

Vor egen fækalieproduction rækker ikke til at frugtbargjøre vort af Herren tilmaalte Agersmaal, saa om De, bedste Herr Redacteur, maatte kjende velvillige Bedrifter i overskud, ville vi her, paa vort ydmyge Sted, være dybt taknemmelige for hver en Klat, som maatte os tilflyde. Naturligvis efter fornuftig Pecuniær Aftale.

Ja, hvem skulde have troet, at man i sit 98-sindstyvende aar, skulde have nødigt, at anmode om Hjælp udefra? Men De, min fuldtro ven, Herr redacteur, glemmer ikke gammelt Venskab, og stiller Dem nok tilfreds med mine hjerteligste Hilsener til Dem og Deres familie, Huusholdnig og Kjælderpersonel. Man medsender de bedste ønsker for en vel Anvending af den saa nyttige Hasselkjæp.

Deres yderst og mangfoldigt forbundne

Severin von Münchhaus

Knockelsk besvarelse: Til kamp for brunvaren

Allermest ærede hr. von M

Glæden over atter at høre fra Dem forvandledes hurtigt til forbitret raseri, rettet mod de myndigheder, som vover at krænke en olding så universelt fortjenstfuld og velmeriteret som Dem med forsøgsvis konfiskation af Deres allermest dyrebare frembringelser.

En hurtig rådslagning med Blodhavn Borgervæbning mundede ud i et fælles kampråb: Det skal ikke ske!

målskytter

Fra og med klokken 07.11 i morges bevogtes sognegrænserne af raske unge trommeslagere, der vil varsko om eventuelle bureaukraters fremrykning. Det münchhauske hjem og de münchhauske jorder forsvares døgnet rundt af Borgervæbningens mobile bueskyttekorps, og fra luften har vi også modangrebsmuligheder, som af taktiske grunde ikke skal røbes i detaljer her.

Deres, hr. von Münchhaus, samt Deres families og husstands (inklusive fårs og geders) brunvare er fredhellig og vil blive værnet med alle nødvendige midler.

Jeg beder avisens tusindtallige læserskare om at bemærke Deres opfordring til leverance af lokal gødning. Et folketog af ranke nordvestjyder vil sætte kurs mod Deres jordtilliggender, medførende spande, baljer og vogntog af friskdampende naturprodukter.

Således resolveret, under vor hånd og segl

louissign

SE OGSÅ:

henvMuenchhFAEKALIEPIRATER

 

Blodhavn Toiletfabrik udvikler ny kanonløsning

JørnTidevandLOGO

“Dette er en kanon-ide!” fortæller en smilende Mr. Ifö, en af Blodhavns mest opfindsomme og succesrige erhvervsmænd.

Kanontoilettet er løsningen for de mange mindre og  mellemstore landproletarejendomme, der ikke er tilsluttet den fælles fækalieordning. Her har man i årevis bøvlet med at slippe af med brunvarerne på en let og elegant måde, men nu lader det til, at trængslernes tid er forbi.

Toiletopfinder

Ved hjælp af en 60 l opsamlingstank, en pedaldrevet kompressions- og blenderenhed forbundet med en forstøvningsventil for enden af et dispenserrør, kan beboerne nu ved hjælp af den højkomprimerede trykluft affyre og forstøve deres fæklaier ud over et areal på ca 150 kvadratmeter.

I dette område kan der efter et stykke tid med fordel anlægges en højproduktiv køkkenhave. Det kan dog af hygiejniske grunde ikke anbefales at drive køkkenhave, samtidig med at områdes anvendes til fækalieforstøvning, hvorfor ventilhovedet er udviklet med en mulighed for at justere det til at vinkle sprøjteretningen.

ToiletFØR

“Indtil nu har vores forsøgsmodel på Knockelhøj fungeret fuldstændigt efter bogen”, fortæller opfinderen, Mr. Ifö. “Der har været et par tilfælde, hvor gæster har undladt at træde tilstrækkeligt i pedalerne, men det problem er nu løst, ved at der først kommer toiletpapir frem, når det rette antal omdrejninger er leveret”.

Toilet EFTER

Det største problem har været at få systemet til at fungere med børn, men her må forældrene i bogstavelig forstand træde til.  “Som i krig behøver det jo ikke være den, der har støbt kuglerne, der nødvendigvis affyrer kanonen” slutter Mr. Ifö.

Toilettegning

Hele konceptet incl. det nye fækalioskoplåg og montering med prøvekørsel kan erhverves for den beskedne sum af 34 kr. ab fabrik.

SE OGSÅ:

HenvTidevandFOLKETOILET